Bestuur en toezicht

Zowel interne als externe partijen houden zich bezig met het toezicht op de kwaliteit van zorg en welzijn binnen Sint Jozefoord.

Bestuursstructuur

Bij Sint Jozefoord is de directeur-bestuurder (het bestuur) eindverantwoordelijk. In maart 2021 is Marjolein Verstraeten benoemd als directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht, bestaande uit vijf leden, houdt toezicht op de besluitvorming en het functioneren van het bestuur en voorziet deze van adviezen.

Governancecode Zorg

De regels voor goed bestuur en toezicht van zorgorganisaties zijn vastgelegd in de Governancecode Zorg. De hierin opgenomen principes, bepalingen en gedragsregels worden door Sint Jozefoord gevolgd en toegepast. Jaarlijks wordt getoetst of de organisatie nog in lijn met de code handelt en of de protocollen en werkwijze hiermee in overeenstemming zijn. In de loop van 2022 worden de statuten in relatie tot de Governancecode Zorg aangepast en opnieuw vastgesteld.

Extern toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit van zorg en welzijn. In maart 2022 heeft de inspectie Sint Jozefoord bezocht. De resultaten zijn te lezen op de website van IGJ. De inspectie was erg positief over de warme en persoonsgerichte zorg die wij leveren. Echter blijft het methodisch werken in het cliëntdossier (vastleggen van het zorgproces) een punt van aandacht.

Transparantiekalender

Jaarlijks levert Sint Jozefoord de basisveiligheidsindicatoren aan bij het Zorginstituut Nederland (ZiN). Het Zorginstituut maakt deze informatie openbaar op www.kiesbeter.nl.