Bestuur en toezicht

Zowel interne als externe partijen houden zich bezig met het toezicht op de kwaliteit van zorg en welzijn binnen Sint Jozefoord.

Bestuursstructuur

Bij Sint Jozefoord is de directeur-bestuurder (het bestuur) eindverantwoordelijk. De Raad van Toezicht (RvT), bestaande uit vijf leden, houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en voorziet deze van adviezen. In 2022 zijn twee nieuwe leden van de Raad van toezicht toegetreden: een nieuw lid met een financieel en bedrijfskundig profiel en één met kennis van kwaliteit, veiligheid en innovatie. In 2022 is de organisatiestructuur gewijzigd. Binnen het managementteam (MT) zijn taken en verantwoordelijkheden verdeeld en is een extra manager primair proces aangesteld. Daarnaast is de functie van verpleegkundig leider komen te vervallen. Deze taken zijn verdeeld over de nieuwe functies van kwaliteitsverpleegkundigen en clustermanagers. De organisatiestructuur van Sint Jozefoord ziet er als volgt uit.

De commissie kwaliteit van de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de toezicht op de kwaliteit van zorg. Twee leden van de Raad van Toezicht nemen hieraan deel. In 2022 is deze commissie twee keer bij elkaar geweest. Zij monitoren de voortgang op de verschillende kwaliteitsonderwerpen.  

Governancecode Zorg

De regels voor goed bestuur en toezicht van zorgorganisaties zijn vastgelegd in de Governancecode Zorg. De hierin opgenomen principes, bepalingen en gedragsregels worden door Sint Jozefoord gevolgd en toegepast. Jaarlijks wordt getoetst of de organisatie nog in lijn met de code handelt en of de protocollen en werkwijze hiermee in overeenstemming zijn.

Extern toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit van zorg en welzijn. In maart 2022 heeft de inspectie Sint Jozefoord bezocht. De resultaten zijn te lezen op de website van IGJ. De inspectie is erg positief over de warme en persoonsgerichte zorg die wij leveren. Het methodisch werken in het cliëntdossier (vastleggen van het zorgproces) is een punt van aandacht.