Bestuur en toezicht

Zowel interne als externe partijen houden zich bezig met het toezicht op de kwaliteit van zorg en welzijn binnen Sint Jozefoord.

Bestuursstructuur

Bij Sint Jozefoord is de directeur-bestuurder (het bestuur) eindverantwoordelijk. De Raad van Toezicht (RvT), bestaande uit vijf leden, houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en voorziet deze van adviezen. In 2023 is één nieuw lid van de Raad van toezicht toegetreden met kennis van kwaliteit, veiligheid en innovatie. In 2023 werd Betekenisvol Leven en Werken bij Sint Jozefoord geïntroduceerd op basis van de Sociale Benadering. De Sociale Benadering is een bijzondere (mens)visie, basishouding, werkwijze en methodiek, ontwikkeld door Tao of Care/Anne-Mei The. Sint Jozefoord ontwikkelt deze methodiek binnen haar eigen visie en missie en zal deze in de komende jaren verder implementeren op de andere woongroepen.

Binnen het managementteam (MT) zijn taken en verantwoordelijkheden verdeeld en wordt vooralsnog met één manager primair proces gewerkt, die de teams van kwaliteitsverpleegkundigen en clustermanagers aanstuurt.  De commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de toezicht op de kwaliteit van zorg. Twee leden van de Raad van Toezicht nemen hieraan deel. In 2023 is deze commissie vijf keer bij elkaar geweest. Zij monitoren de voortgang op de verschillende kwaliteitsonderwerpen en innovatie.

Governancecode Zorg

De regels voor goed bestuur en toezicht van zorgorganisaties zijn vastgelegd in de Governancecode Zorg. De hierin opgenomen principes, bepalingen en gedragsregels worden door Sint Jozefoord gevolgd en toegepast. Jaarlijks wordt getoetst of de organisatie nog in lijn met de code handelt en of de protocollen en werkwijze hiermee in overeenstemming zijn.

Extern toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit van zorg en welzijn. In 2023 zijn geen bijzonderheden te vermelden.

Bezoek van de Arbeidsinspectie

Op 18 januari 2023 heeft de Arbeidsinspectie een bezoek gebracht aan Sint Jozefoord. Op basis van deze bevindingen is een plan van aanpak opgesteld in gang gezet. Op 18 december 2023 vindt een terugkoppeling door de Arbeidsinspectie plaats.