Medicatieveiligheid

Sint Jozefoord is met een aantal kwaliteitsgebieden een actief verbetertraject gestart. Door het opzetten van diverse werkgroepen voor deze aandachtsgebieden wordt hier gericht en effectief gewerkt aan verdere stappen in verbetering. Eén van deze werkgroepen houdt zich bezig met het verbeteren en borgen van de kwaliteit op het gebied van medicatieveiligheid in het verpleeghuis en in de wijkzorg. Om dit doel te bereiken zijn in elk team medewerkers benoemd die medicatieveiligheid als specifiek aandachtsgebied hebben, naast hun reguliere werkzaamheden. Het onderwerp medicatieveiligheid krijgt hierdoor extra aandacht, waarbij het initiatief in het team ligt.
De werkgroep is in 2021 aan de slag gegaan met een verbeterplan medicatieveiligheid.

Het medicatieproces kent verschillende fases. De werkgroep heeft een inventarisatie en risicoanalyse gedaan van de diverse processtappen. De diverse verbeterpunten zijn verdeeld naar de aandachtsgebieden ‘Toedienen en registreren, Opslag en bewaren en Kennis medewerkers.

Uit de audits is gebleken dat het gedrag van medewerkers een belangrijke factor is als het gaat om medicatieveiligheid. Bij het verbeteren van medicatieveiligheid is het van belang dit goed mee te nemen bij alle verbeterpunten. Bij introductie van de teamrollen wordt de aandachtsvelder medicatieveiligheid ook meegenomen. De aandachtsvelders dienen dan te worden voorzien van de juiste kennis, middels beknopte, duidelijk, gemakkelijk toegankelijke en toepasbare informatie.De maand oktober 2021 was de maand van de medicatieveiligheid. Er is gedurende de hele maand extra aandacht besteed aan medicatiefouten, de opvolging er van, de rol van elke zorgmedewerker in het medicatieproces, etc. Dit gebeurt door middel van posters met een infographic over medicatieveiligheid die bij elk team is verspreid. Tijdens teamoverleggen is de opvolging van medicatiefouten, casuïstiek en gedrag besproken. In samenwerking met de apotheek is extra aandacht geschonken aan bijwerkingen en interactie met voeding/kennis. Binnen Sint Jozefoord werken we volgens de landelijke medicatierichtlijnen. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met apothekers, specialisten ouderengeneeskunde (SO) en huisartsen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het medicatieprotocol van Sint Jozefoord.