Wet zorg & dwang (Wzd)

Bij Sint Jozefoord hebben cliënten recht op een prettige woon- en leefomgeving, met maximale vrijheid voor de cliënt. We leveren kwalitatief goede en veilige zorg en volgen de cliënt in zijn/haar waarden en normen. Onvrijwillige zorg past hier niet bij, daarom is Sint Jozefoord terughoudend in het toepassen van onvrijwillige zorg. De Wet Zorg en Dwang (Wzd), die op 1 januari 2020 is ingegaan, sluit goed aan bij de visie van Sint Jozefoord.

Bij Sint Jozefoord wordt in principe alleen vrijwillige zorg verleend. Er zijn echter situaties denkbaar waarin we bepaalde zorg noodzakelijk vinden om ernstig nadeel te voorkomen, ook al geeft de cliënt (verbaal of door middel van gedrag) aan dit niet te willen. In de situaties waarin het echt niet anders kan, kan onvrijwillige zorg nodig zijn. In de Wzd brochure van Sint Jozefoord is verder uitgewerkt wat dit betekent.

De werkgroep ‘Vrijheid en Wzd’ houdt zich bezig met de inrichting en uitvoering van deze wet binnen de organisatie. De inzet van onvrijwillige zorg wordt door de werkgroep geanalyseerd. De functie van Wzd functionaris is belegd bij twee specialisten oudergeneeskunde (SO). Het Wzd-beleid wordt door de werkgroep begin 2023 geëvalueerd. Er vinden in 2023 tevens scholingen plaats ten aanzien van de Wzd.

Eind 2022 zijn we aan de slag gegaan met beleid rondom ‘leefcirkels’. Hierbij is in pilotvorm gekeken wat er wenselijk is voor de cliënt en hoe familie en Sint Jozefoord daarbij aan kunnen sluiten. 2023 zal in het teken staan van het vaststellen van beleid dat volgt op de pilot en waar WZD-vereisten, technische mogelijkheden en randvoorwaarden in de samenwerking met de familie, samen komen. De praktijk is dat complexere en verzwaring van zorg in relatie tot maximale vrijheid van de bewoner steeds vaker voor zal komen. Hiervoor wordt de inzet van zorgtechnologie verder onderzocht.