Leren van (bijna) incidenten

Sint Jozefoord staat voor een open werkklimaat waarin wordt geleerd van incidenten. We geven elkaar feedback en complimenten om samen te leren en werken aan kwaliteit.

Meldingen van incidenten van cliënten (MIC) worden geregistreerd in het elektronisch cliëntdossier (ECD). Op elke woongroep is een medewerker verantwoordelijk voor het opvolgen en analyseren van de incidenten (MIC-meldingen). Deze medewerkers zorgen ervoor dat de MIC-meldingen worden opgevolgd en geanalyseerd. Daarnaast bespreken zij de incidenten met het team. De MIC-meldingen maken bovendien deel uit van het kwaliteitsdashboard van Sint Jozefoord. De commissie kwaliteit stelt elk kwartaal een uitgebreide analyse op basis van het dashboard en adviseert het managementteam en de directeur-bestuurder daarop.

Als bij incidenten sprake is van een (mogelijke) calamiteit, voeren we een prisma-analyse uit. Een onderzoeksteam onderzoekt of er inderdaad sprake is van een calamiteit en verzorgt zo nodig de melding bij de inspectie. Een aantal medewerkers is geschoold in de prisma-methodiek voor het voeren van interne calamiteitenonderzoeken. Het calamiteitenbeleid wordt naar aanleiding van de nieuwe samenstelling van het onderzoeksteam en de prisma-scholing geactualiseerd.