Leren en werken aan kwaliteit

Een integraal kwaliteitssysteem ondersteunt en faciliteert in het samen leren en werken aan kwaliteit. Het kwaliteitsmanagementsysteem is geënt op een continue verbetering van zorg, welzijn en ondersteuning én het verankeren van doorgevoerde veranderingen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit wordt gedaan aan de hand van een kwaliteitscyclus waarin de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-methodiek centraal staat.