Organisatie van kwaliteit

Kwaliteitscyclus

De basis voor de organisatie van kwaliteit is de kwaliteitscyclus Sint Jozefoord. De commissie kwaliteit is verantwoordelijk voor de cyclus. Dat betekent dat zij de cyclus jaarlijks evalueert en zo nodig bijstelt. Jaarlijks worden in samenspraak met de kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht de onderwerpen van de kwaliteitscyclus vastgesteld.

Commissie kwaliteit
De commissie kwaliteit bestaat uit de managers primair proces, kwaliteitsadviseur, specialist ouderenzorg (SO) en vier medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de aandachtsgebieden hygiëne en infectiepreventie, medicatieveiligheid, bevoegd en bekwaamheid van medewerkers en wet zorg en dwang (Wzd). Zij worden ook wel regiehouders genoemd. De commissie kwaliteit heeft de volgende onderwerpen in de portefeuille:

 • Kwaliteitsmetingen
  • interne audits (dossiercontroles, audits)
  • externe audits (Prezo-audit, inspectiebezoek)
  • cliëntervaringensonderzoeken
 • Incidentmeldingen en klachten rondom cliënten
 • Indicatoren basisveiligheid, o.a. de Wzd
 • Bevoegd en bekwaam
 • Hygiëne en infectiepreventie
 • Medicatieveiligheid


De commissie kwaliteit analyseert de kwaliteit van zorg met betrekking tot deze onderwerpen en bespreekt de analyse, verbeterpunten en aanvullende acties in het (zorg)managementteam. Dit doen zij o.a. elk kwartaal aan de hand van een kwaliteitsdashboard. De informatie wordt opgenomen in een kwartaalrapportage.

Aandachtsvelders

Binnen Sint Jozefoord werken we met aandachtsvelders. In elk team is per aandachtsgebied een medewerker aangesteld die de rol van aandachtsvelder krijgt. Zij fungeren als expert en vraagbaak van een specifiek aandachtsgebied binnen het team. Er zijn aandachtsvelders op het gebied van:

 • Hygiëne en infectiepreventie
 • Welzijn
 • Medicatieveiligheid
 • Bevoegd en bekwaam
 • Fysieke belasting
 • Vrijheid en Wzd
 • Werkbegeleiding
 • Digitale wereld
 • Mentorschap


Voor elk aandachtsgebied is een medewerker aangesteld die de rol van regiehouder heeft toegewezen. Zij begeleiden de aandachtsvelders. De regiehouder en de bijbehorende aandachtsvelders vormen samen de kwaliteitswerkgroep van het betreffende aandachtsgebied. De regiehouders nemen de input mee in de commissie kwaliteit en/of het overleg met de verantwoordelijk manager.