Organisatie van kwaliteit

Kwaliteitscyclus

De basis voor de organisatie van kwaliteit is de kwaliteitscyclus Sint Jozefoord. De commissie kwaliteit is verantwoordelijk voor de cyclus. Dat betekent dat zij de cyclus jaarlijks evalueert en zo nodig bijstelt. Jaarlijks worden in samenspraak met de kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht de onderwerpen van de kwaliteitscyclus vastgesteld.

Commissie kwaliteit
De commissie kwaliteit bestaat uit de managers primair proces, kwaliteitsadviseur, specialist ouderenzorg (SO) en vier medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de aandachtsgebieden hygiëne en infectiepreventie, medicatieveiligheid, bevoegd en bekwaamheid van medewerkers en wet zorg en dwang (Wzd). Zij worden ook wel regiehouders genoemd. De commissie kwaliteit heeft de volgende onderwerpen in de portefeuille:

 • Kwaliteitsmetingen
  • interne audits (dossiercontroles, audits)
  • externe audits (Prezo-audit, inspectiebezoek)
  • cliëntervaringensonderzoeken
 • Incidentmeldingen en klachten rondom cliënten
 • Indicatoren basisveiligheid, o.a. de Wzd
 • Bevoegd en bekwaam
 • Hygiëne en infectiepreventie
 • Medicatieveiligheid

De commissie kwaliteit analyseert de kwaliteit van zorg met betrekking tot deze onderwerpen en bespreekt de analyse, verbeterpunten en aanvullende acties in het (zorg)managementteam. Dit doen zij o.a. elk kwartaal aan de hand van een kwaliteitsdashboard. De informatie wordt opgenomen in een kwartaalrapportage. De samenstelling van de commissie kwaliteit wordt naar aanleiding van een structuurwijziging geëvalueerd.

Aandachtsvelders

Bij Sint Jozefoord werken we vanaf de tweede helft van 2022 met aandachtsvelders en regiehouders om de kwaliteit op een aantal gebieden te verbeteren en borgen. In elk team is per aandachtsgebied een medewerker aangesteld die de rol van aandachtsvelder heeft. Zij fungeren als expert en vraagbaak van een specifiek aandachtsgebied binnen het team. Er zijn aandachtsvelders op het gebied van:

 • Hygiëne en infectiepreventie
 • Welzijn
 • Medicatieveiligheid
 • Bevoegd en bekwaam
 • Fysieke belasting
 • Vrijheid en Wzd
 • Werkbegeleiding
 • Digitale wereld
 • Mentorschap

De regiehouders begeleiden de aandachtsvelders. De regiehouder en de bijbehorende aandachtsvelders vormen samen de kwaliteitswerkgroep van het betreffende aandachtsgebied. De regiehouders nemen de input mee in de commissie kwaliteit of het overleg met de verantwoordelijk manager. In 2022 stond daarom in het teken van het positioneren van de aandachtsgebieden. In 2023 gaan de aandachtsvelders verder met de plannen die ze hebben gemaakt.