Medezeggenschap

Sint Jozefoord hecht veel waarde aan de adviezen en inspraak van haar medezeggenschap. De Directeur-bestuurder heeft dan ook periodiek overleg met de Cliëntenraad (CR), de Ondernemingsraad (OR) en Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR).

Cliëntenraad

De Cliëntenraad (CR) helpt ons de zorg nog beter af te stemmen op de behoefte van onze cliënten. Op een aparte pagina leest u meer informatie hierover.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de medewerkers binnen Sint Jozefoord. Zij oefenen invloed uit op het ondernemingsbeleid en komen op voor het belang van de medewerkers. De OR overlegt ongeveer vijftien keer per jaar. Daarnaast hebben ze zes keer per jaar overleg met de directeur-bestuurder overleg, waarvan twee keer met één of twee leden van de Raad van Toezicht erbij. De OR houdt zich bijvoorbeeld bezig met de implementatie van het nieuwe rookbeleid, verbouwing van de woongroepen, arbobeleid en efficiënte inzet van personeel met aandacht voor welzijn.

Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad

Sint Jozefoord is in september 2020 gestart met een nieuw samengestelde Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR). De VVAR bestaat uit verzorgende en verpleegkundige professionals, waarbij gestreefd wordt naar vertegenwoordiging van alle werkgebieden van Sint Jozefoord (verpleeghuiszorg en thuiszorg). De leden staan in nauw contact met hun achterban. Ze overleggen één keer per vier weken en daarnaast elke acht weken met de directeur-bestuurder.

De VVAR geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die voor de organisatie van belang zijn in relatie tot kwaliteit. In samenspraak met de directeur-bestuurder heeft de VVAR in 2021 ingezet op het faciliteren van de VVAR. Daarnaast was de VVAR in 2021 betrokken bij enkele thema’s die actueel zijn binnen de organisatie zoals het methodisch werken, bevoegd en bekwaamheid van medewerkers, medicatieveiligheid, zorginnovatie en de voorbereidingen voor een nieuw Elektronisch Cliëntdossier (ECD). De VVAR wil haarzelf in het jaar 2022 richten op de volgende thema’s: methodisch werken, verpleegkundige bereikbaarheid en het kwaliteitsregister van de V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland). De implementatie en daarmee bekendheid van de VVAR blijft naar verwachting een aandachtspunt voor de komende jaren.