Medezeggenschap

Sint Jozefoord hecht veel waarde aan de adviezen en inspraak van haar medezeggenschap. De directeur-bestuurder heeft dan ook periodiek overleg met de Cliëntenraad (CR), de Ondernemingsraad (OR) en Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR).

Cliëntenraad

De Cliëntenraad (CR) helpt ons de zorg nog beter af te stemmen op de behoefte van onze cliënten. De cliëntenraad is in 2022 veertien keer bij elkaar gekomen, waarvan zes keer met de directeur-bestuurder en eenmaal de jaarvergadering. De CR heeft zich in 2022 bezig gehouden met:

 • Advies structuurwijziging
 • Renovatie bouwdeel G: Parkzicht en Duyn en Dael
 • Benoeming nieuwe leden van de Raad van Toezicht
 • Jaarrekening 2021 en begroting 2023

Speerpunten CR zijn:

 • Versterken communicatie
  • Herkenbaarheid CR
  • Contacten met de mantelzorgers/contactpersonen
 • Welzijn bewoners
  • Begeleiding van de bewoner na de inhuizing in Sint Jozefoord 
  • Activiteiten op de woongroepen
 • Voeding 
 • Gastvrijheid van Sint Jozefoord
 • Rapporteren en bijhouden van agenda in het elektronisch cliëntdossier (ECD) 

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de medewerkers binnen Sint Jozefoord. De OR heeft instemming- en advies, initiatief- en informatierecht. De OR overlegt ongeveer vijftien keer per jaar. Daarnaast hebben ze zes keer per jaar overleg met de directeur-bestuurder, waarvan twee keer met een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht. De OR heeft zich in 2022 bezig gehouden met de structuurwijziging, wijziging van de functie van de gastvrouwen en het arbobeleid.

Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad

In 2020 is de Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR) gestart. Zij geven op beroepsinhoudelijke basis advies aan de directeur-bestuurder van Sint Jozefoord om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Zij hebben in 2022 vier keer vergaderd. Zij hebben zich in 2022 bezig gehouden met:

 • Inzet en borging van het kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V).
 • Verpleegkundig bereikbare dienst.
 • Meer bekendheid binnen Sint Jozefoord.
  • Contacten gelegd met de CR en OR.
 • Invulling gegeven aan de ‘Dag van de zorg’.
 • Organiseren netwerkdag (V)VAR in de regio

Speerpunten 2023:

 • Verdere professionalisering door middel van scholing.
 • Organiseren netwerkdag (V)VAR in de regio.
 • Meer bekendheid binnen Sint Jozefoord.
 • Wetswijziging omtrent zeggenschap in de zorg.

Per 1 juli 2023 hebben verpleegkundigen en verzorgenden bij wet inspraak in het primaire zorgproces en zorginhoudelijk beleid. De rol van de VVAR is hierin adviserend. De VVAR zal voor Sint Jozefoord onderzoeken hoe zij binnen deze wetswijziging haar rol kan pakken.