Medezeggenschap

Sint Jozefoord hecht veel waarde aan de adviezen en inspraak van haar medezeggenschap. De directeur-bestuurder heeft dan ook periodiek overleg met de Cliëntenraad (CR), de Ondernemingsraad (OR) en Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR).

Cliëntenraad

De Cliëntenraad (CR) helpt ons de zorg nog beter af te stemmen op de behoefte van onze cliënten. De cliëntenraad is in 2023 veertien keer bij elkaar gekomen, waarvan zes keer met de directeur-bestuurder en eenmaal de jaarvergadering. De CR heeft zich in 2023 bezig gehouden met:

 • Advies benoeming clustermanagers
 • Aanpassing klokkenluidersregeling
 • Advies Betekenisvol Leven en Werken
 • Advies wasvoorziening Sint Jozefoord
 • Advies samenwerkingsovereenkomst in de regio Noordoost Brabant
 • Benoeming nieuw lid van de Raad van Toezicht
 • Jaarrekening 2022 en begroting 2024

Speerpunten van de Cliëntenraad zijn:

 • Versterken communicatie
  • Herkenbaarheid van de Cliëntenraad
  • Contacten met de mantelzorgers/contactpersonen, o.a. door de huiskamergesprekken
 • Welzijn bewoners
  • Begeleiding van de bewoner na de inhuizing in Sint Jozefoord 
  • Activiteiten op de woongroepen
 • Voeding 
 • Gastvrijheid van Sint Jozefoord
 • Rapporteren en bijhouden van agenda in het elektronisch cliëntdossier (ECD). 

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de medewerkers binnen Sint Jozefoord. De OR heeft instemming- en advies, initiatief- en informatierecht. De OR overlegt ongeveer vijftien keer per jaar. Daarnaast hebben ze zes keer per jaar overleg met de directeur-bestuurder, waarvan twee keer met een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht. De OR heeft zich in 2023 bezig gehouden met Betekenisvol Leven en Werken, de herpositionering van de gastvrouwen, de wijziging van de klokkenluidersregeling, beleid ongewenst gedrag, de duurzame samenwerking in de regio Noordoost Brabant, en het roosterbeleid. .

Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad

De Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR) geeft op beroepsinhoudelijke basis advies aan de directeur- bestuurder van Sint Jozefoord om de kwaliteit van de zorg te behouden. De VVAR heeft medezeggenschap in het primaire zorgproces en het zorginhoudelijke beleid.

In 2023 heeft de VVAR meerdere bijeenkomsten gehad, ook is de VVAR verschillende keren samengekomen met de directeur-bestuurder. De VVAR heeft in 2023 een advies uitgebracht over de Wet zeggenschap in de zorg en BetekenisVol Leven en Werken (BVLW) bij Sint Jozefoord. Ook heeft de VVAR van Sint Jozefoord contacten met VVAR’en in de regio.

In 2024 wil de VVAR van Sint Jozefoord zich verder ontwikkelen en professionaliseren door scholing. Ook zal ze zich verder inzetten om de kwaliteit van zorg vast te houden.