Medezeggenschap

Sint Jozefoord hecht veel waarde aan de adviezen en inspraak van haar medezeggenschap. De directeur-bestuurder heeft dan ook periodiek overleg met de Cliëntenraad (CR), de Ondernemingsraad (OR) en Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR).

Cliëntenraad

De Cliëntenraad (CR) helpt ons de zorg nog beter af te stemmen op de behoefte van onze cliënten. De cliëntenraad is in 2023 veertien keer bij elkaar gekomen, waarvan zes keer met de directeur-bestuurder en eenmaal de jaarvergadering. De CR heeft zich in 2023 bezig gehouden met:

 • Advies benoeming clustermanagers
 • Aanpassing klokkenluidersregeling
 • Advies Betekenisvol Leven en Werken
 • Advies wasvoorziening Sint Jozefoord
 • Advies samenwerkingsovereenkomst in de regio Noordoost Brabant
 • Benoeming nieuw lid van de Raad van Toezicht
 • Jaarrekening 2022 en begroting 2024

Speerpunten van de Cliëntenraad zijn:

 • Versterken communicatie
  • Herkenbaarheid van de Cliëntenraad
  • Contacten met de mantelzorgers/contactpersonen, o.a. door de huiskamergesprekken
 • Welzijn bewoners
  • Begeleiding van de bewoner na de inhuizing in Sint Jozefoord 
  • Activiteiten op de woongroepen
 • Voeding 
 • Gastvrijheid van Sint Jozefoord
 • Rapporteren en bijhouden van agenda in het elektronisch cliëntdossier (ECD). 

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de medewerkers binnen Sint Jozefoord. De OR heeft instemming- en advies, initiatief- en informatierecht. De OR overlegt ongeveer vijftien keer per jaar. Daarnaast hebben ze zes keer per jaar overleg met de directeur-bestuurder, waarvan twee keer met een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht. De OR heeft zich in 2023 bezig gehouden met Betekenisvol Leven en Werken, de herpositionering van de gastvrouwen, de wijziging van de klokkenluidersregeling, beleid ongewenst gedrag, de duurzame samenwerking in de regio Noordoost Brabant, en het roosterbeleid. .

Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad

Reeds in 2020 is de Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR) gestart. Zij geven op beroepsinhoudelijke basis advies aan de directeur-bestuurder van Sint Jozefoord om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en hebben inspraak in het primaire zorgproces en zorginhoudelijk beleid. Zij hebben in 2023 vijf keer vergaderd met de directeur-bestuurder. Zij hebben zich in 2023 bezig gehouden met:

 • Inzet en borging van het kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V).
 •  Het jaarplan voor 2023
 • Meer bekendheid binnen Sint Jozefoord.
  • Contacten met de Cliëntenraad en OR.
 • Deelname aan een netwerkdag (V)VAR in de regio

Wetswijziging omtrent zeggenschap in de zorg op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) met ingang van 1 juli 2023. Vanaf 2023 is ook de specialist ouderengeneeskunde bij de vergaderingen met de directeur-bestuurder uitgenodigd, als gevolg van het convenant dat werd afgesloten door Verenso, ActiZ en Zorgthuisnl met betrekking tot de inspraak en medeverantwoordelijkheid van professionals en in het belang van zowel specialisten ouderengeneeskunde als zorgorganisaties, en aanvullend op de CAO, wettelijke en andere relevante regelingen.

Speerpunt in 2024 is verdere professionalisering door middel van teamcoaching en scholing.