Organisatie

Directeur-bestuurder en Raad van Toezicht

Sint Jozefoord werkt met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. Elk lid brengt zijn of haar specifieke expertise in. Als Raad van Toezicht houden zij toezicht en adviseren zij de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is statutair eindverantwoordelijk voor Sint Jozefoord.

Kerngegevens

Omzet 202117,5 mln

De hierna volgende gegevens hebben een peildatum van 31 december 2021.

Sint Jozefoord biedt intramurale zorg. Tevens wordt er wijkverpleging, huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding en maaltijd aan huis geleverd.

Aantal bewoners en cliënten  407
Aantal medewerkers  418 (218 fte)
Aantal vrijwilligers  117

Een inhoudelijke terugblik op het jaar kunt u vinden in het jaarverslag (inclusief jaarrekening) 2022.

ANBI-status

Sint Jozefoord heeft een ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat Sint Jozefoord zich, zonder winstoogmerk, inzet en haar activiteiten het algemeen belang dienen.

Anbi-registratie

Actiz

Sint Jozefoord is aangesloten bij Actiz, de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd.

Klokkenluidersregeling

Sint Jozefoord heeft een Klokkenluidersregeling.